Perfil Contractant
PERFIL CONTRACTANT
  • Per obtindre més informació al voltant del perfil del contractant i poder consultar licitacions i adjudicacions ho pot fer des d'aquest enllaç:
LINKS RELACIONATS
Contractació, substitució de lluminaries existents a lluminaries led, area industrial preferent (Agullent)

Plec de bases administratives, prescripcions tècniques, projecte tècnic, contracte.

AMPLIACIÓ RECORREGUT PEATONAL I ARBREDA A AV.DIPUTACIÓ JUNT CV-6630, MILLORES PAISATGÍSTIQUES ARBRAT I ACTUALITZACIÓ SENYALITZACIÓ VIAL, EXP.OIVACEP/1703PEA

ANUNCI LICITACIÓ, PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS, PROJECTE TÈCNIC, ANNEX MILLORES, EDICTE BOP LICITACIÓ, ACTA SOBRE B, ACTA DE 30/10 OFERTA MÉS AVANTATJOSA, CONTRACTE

CONTRACTACIÓ DE L'EXPLOTACIÓ DE L'HOSTAL I MUSEU DEL MOLÍ FARINER D'AGULLENT, AMB PROMOCIÓ DE COMERÇ JUST

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I ECONÒMIQUES, I ANUNCI LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE L'EXPLOTACIÓ DE L'HOSTAL I MUSEU DEL MOLÍ FARINER AMB PROMOCIÓ DE COMERÇ JUST. DECRET LICITACIÓ DESERTA

CONTRACTACIÓ DE L'EXPLOTACIÓ DE LA PENSIÓ I MUSEU DEL MOLÍ FARINER D'AGULLENT.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I ECONÒMIQUES I ANUNCI DE LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE L'EXPLOTACIÓ DE LA PENSIÓ I MUSEU DEL MOLÍ FARINER.