Edicte aprovació inicial modificació de crèdits núm. 6 del pressupost de 2017