• Cartell concurs literari 2018
Bases XVIé PREMI LITERARI PER LA IGUALTAT

1a Premis i participants: Hi haurà quatre premis, dividits en dues categories, una primera categoria per a joves de 12 a 18 anys i una altra per a majors de 18 anys.

JUVENIL (12-18 anys)

1r Premi: Una cistella per valor de 60€ de productes de comerç just.

2n Premi: Una cistella per valor de 40€ de productes de comerç just.

ADULTS +18 anys

1r Premi: Una cistella per valor de 60€ de productes de comerç just.

2n Premi: Una cistella per valor de 40€ de productes de comerç just.

És podrà escriure tant poesia com narrativa o prosa, no hi haurà distinció dins dels gèneres literaris a l’hora de la baremació del premi.

Podran participar-hi dones i homes, majors de 12 anys.

2a Tema original: Dona, igualtat de gènere i superació d’estereotips de gènere.

3a Extensió: Per a narrativa o prosa, màxim dos fulls a una cara i per a poesia màxim un full a una cara. Els treballs es presentaran mecanografiats i cada autor se’n guardarà còpia.

4a Termini i lloc de presentació: fins al 8 de març a la Biblioteca d’Agullent, o per correu postal adreçat a: Biblioteca d’Agullent-Premi literari per la igualtat- C/ Major, 4- 46890- Agullent. Els treballs aniran signats amb pseudònim dins un sobre tancat on s’escriurà XVIé PREMI LITERARI PER LA IGUALTAT. Dintre d’ell anirà un altre que tindrà les dades corresponents al pseudònim (nom, cognoms, adreça i telèfon de contacte). Cada autor podrà presentar una obra. No s’admetrà cap obra fora de termini.

5a El Jurat: Regidora d’Igualtat, professor de la EPA i la Bibliotecària, que farà de secretària del jurat, amb veu però sense vot.

6a Acte de lliurament de premis: els premis es lliuraran a la biblioteca l’16 de març a les 19.00h.

7a Normes: La participació en el premi suposa l’acceptació de les bases, la interpretació de les quals resta a lliure criteri del Jurat.