Bases contractació dos tècnics/ques superiors d'educació infantil