Edicte de l'Ajuntament d'Agullent sobre nomenament de tinents d'alcalde