Modificacions aprovades al PGOU

Es publiquen les modificacions aprovades del PGOU i els Plans parcials aprovats.

Des de l’ajuntament d’Agullent aquest ítem es troba en construcció