Període Mitjà de Pagament a Proveïdors

* Quan la dada es reflectix entre parèntesis es referix a un import negatiu, representatiu bé d’una major celeritat, en terme mitjà, en el pagament per part de l’Entitat en relació al periode previst legalment amb caràcter general per a dar conformitat a la factura, o bé que les operacions pendents de pagament de l’Entitat es troben, en terme mitjà, en un moment anterior al dit periode màxim.

Període Mitjà de Pagament a Proveïdors - Trimestral

Període Mitjà de Pagament a Proveïdors - Trimestral - Global