Policia Local

Les principals funcions que té encomanades la POLICIA LOCAL, ja sigui en matèria administrativa o judicial son:

  • Protegir les autoritats de les corporacions locals, i vigilància o custòdia dels seus edificis i instal · lacions.
  • Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, d'acord amb el que estableixen les normes de circulació.
  • Instruir atestats per accident de circulació dins del nucli urbà.
  • Policia administrativa, pel que fa a les ordenances, bans i altres disposicions municipals dins de l'àmbit de la seva competència.
  • Participar en les funcions de policia judicial, en la forma establerta en l'article 29.2 d'aquesta Llei.
  • Prestació d'auxili, en els casos de acidente, catàstrofe o calamitat pública, participant, en la forma prevista a les lleis, en l'execució dels plans de protecció civil.
  • Efectuar diligències de prevenció i quantes actuacions tendeixin a evitar la comissió d'actes delictius en el marc de col · laboració establerta en les juntes de seguretat.
  • Vigilar els espais públics i col · laborar amb les forces i cossos de seguretat de l'estat i amb la policia de les comunitats autònomes en la protecció de les manifestacions i el manteniment de l'ordre en grans concentracions humanes, quan sigui requerit per a això.
  • Cooperar en la resolució dels conflictes privats quan siguin requerits per a això.