Serveis Municipals

Biblioteca

Serveis

 • Tots els serveis de la biblioteca son gratuïts.
 • Es pot consultar lliurement el material que hi ha exposa.
 • Per poder utilitzar el servei de prèstec, fara falta fer-se soci de la biblioteca.
 • Per a fer-se soci de la biblioteca caldrà emplenar una fulla d'inscripció que es pot trobar o be a la biblioteca directament o l'enllaç indicat en l'apartat documents relacionats
 • Els prèstecs estan regulats per les normes de la Xàrcia de Lectura Pública Valenciana, se'n podem traure un màxim de 3 documents ( llibres, revistes, cd, dvd, música...)
 • El prèstec del llibre te una durada de 15 dies, els demès materials 1 setmana.

Policia Local

Les principals funcions que té encomanades la POLICIA LOCAL, ja sigui en matèria administrativa o judicial son:

 • Protegir les autoritats de les corporacions locals, i vigilància o custòdia dels seus edificis i instal · lacions.
 • Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, d'acord amb el que estableixen les normes de circulació.
 • Instruir atestats per accident de circulació dins del nucli urbà.
 • Policia administrativa, pel que fa a les ordenances, bans i altres disposicions municipals dins de l'àmbit de la seva competència.
 • Participar en les funcions de policia judicial, en la forma establerta en l'article 29.2 d'aquesta Llei.
 • Prestació d'auxili, en els casos de acidente, catàstrofe o calamitat pública, participant, en la forma prevista a les lleis, en l'execució dels plans de protecció civil.
 • Efectuar diligències de prevenció i quantes actuacions tendeixin a evitar la comissió d'actes delictius en el marc de col · laboració establerta en les juntes de seguretat.
 • Vigilar els espais públics i col · laborar amb les forces i cossos de seguretat de l'estat i amb la policia de les comunitats autònomes en la protecció de les manifestacions i el manteniment de l'ordre en grans concentracions humanes, quan sigui requerit per a això.
 • Cooperar en la resolució dels conflictes privats quan siguin requerits per a això.

Registre Entrada

Tramitació:

 

 • Assumptes generals
 • Llicències d'obres, activitats i urbanisme
 • Recaptació, gestió tributària i pressupostària
 • Padró municipal d'habitants, cens i estadístiques
 • Serveis agropecuaris
 • Serveis socials i sanitat
 • Sanejament i medi ambient

S. Socials

Regidor: Alfred Tortosa Chàfer

Treballadora social: Pili Albert Gandia

Servei d'ajuda a Domicili (SAD):

Dirigit a:

 • Persones majors amb situació de dependència.
 • Menors en situació de risc.
 • Persones amb diversitat funcional.
 • Qualsevol persona o nucli familiar que requerisca el servei.

 

Informació, Orientació i Assessorament:

 • Informació i assessorament sobre recursos i ajudes vigents.
 • Tramitació d'ajudes d'emergència.
 • Teleassistència.
 • Major a casa.
 • Pensions no contributives.
 • Vacances del IMSERSO i de la Generalitat.
 • Dependència.
 • Derivació a altres serveis especialitzats (CRIS, Residències, Centres de dia, UCA)
 • Atenció psicològica familiar.

Recursos Humans

Urbanisme

Ací disposen d'informació relacionada amb urbanisme

Serveis Bàsics

 • Llicències d'obres majors, obres menos i activitats.
 • Informacions i cetificacions urbanístiques.
 • Tramitació i aprovació de Planejament urbanístic.
 • Cèdules d'habilitat.
 • Redacció de projectes i control de les obres municipals.
 • Control de la Disciplina Urbanística i servei d'inspecció municipal.
Documents de Planejament i Gestió Urbanística
Documents